Print Friendly, PDF & Email

Arand, Tobi­as; Bor­ries, Bodo v.; Kör­ber, Andre­as; Schrei­ber, Wal­traud; Wenzl, Anna; Zieg­ler, Béa­tri­ce (2006; Hgg.): Geschichts­un­ter­richt im Dia­log. Fächer­über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit. Müns­ter: Zen­trum für Leh­rer­bil­dung (ZFL-Tex­te; 11); ISBN: <a href=“https://portal.dnb.de/opac.htm?query=978 – 3‑934064 – 59‑1&method=simpleSearch”>978 – 3‑934064 – 59‑1</a>