Print Friendly, PDF & Email

Bor­ries, Bodo v.; Kör­ber, Andre­as; Johan­nes Mey­er-Ham­me (2006; Mit­arb.): “Uso refle­xi­vo de los manua­les esco­la­res de his­to­ria. resul­ta­dos de usa encues­ta rea­lizada a docen­tes, alum­nos y uni­ver­si­ta­ri­os.” In: Ensen­an­za de las Cien­ci­as Socia­les 2006, 5, S. 3 – 19.