Print Friendly, PDF & Email

Kör­ber, Andre­as (2010): Rezen­si­on zu: Wer­ner Heil (2010): Kom­pe­tenz­ori­en­tier­ter Geschichts­un­ter­richt. Stutt­gart: Kohl­ham­mer (Geschich­te im Unter­richt; Bd. 1)